Strona główna

 1. Struktura własnościowa
  i status prawny

 2. Przedmiot działań

Organy i osoby

sprawujące funkcje

 1. Rada Nadzorcza

 2. Zarząd

Majątek

 1. Aktywa

 2. Spółki zależne

 3. Spółki stowarzyszone

Ogłoszenia

 1. Przetargi

 2. Oferty pracy

 3. Komunikaty

Instrukcja obsługi


Redakcja:

Redaktor merytoryczny

Izabella Dubielczyk
tel. (22) 695-36-34
fax: (22) 695-37-01
izabella.dubielczyk@arp.com.pl

Administrator witryny

Mariusz Sadowski
tel. (22) 695-36-66
fax: (22) 695-37-01
mariusz.sadowski@arp.com.pl

Publikacja ogłoszeń

bip@arp.com.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie

 

koncepcji projektu „Inteligentne Sieci w SSE EURO-PARK MIELEC” w Mielcu polegającego na modernizacji systemów dystrybucji energii elektrycznej  i ciepła.

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Zamawiającym jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.), z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 7, tel. 022 460 37 86, fax 022 460 36 76.

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

A.      Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pt. „Koncepcja  projektu „Inteligentne Sieci w SSE EURO-PARK MIELEC” polegającego na modernizacji systemów dystrybucji energii elektrycznej i ciepła zwartego obszaru przemysłowego o powierzchni około 560 ha na którym działa ok. 90 przedsiębiorców.

B.      Opracowanie to winno być sporządzone w języku polskim i zawierać następujące elementy:

1.        Charakterystyka Specjalnej Strefy Ekonomiczne EURO-PARK MIELEC (SSE EURO-PARK MIELEC) i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie strefy przy ul. Wojska Polskiego w Mielcu w aspekcie gospodarki energią.

2.        Identyfikacja kluczowych uczestników i interesariuszy programu „Inteligentne Sieci w SSE EURO-PARK MIELEC.” Opis, podział zadań i ról poszczególnych podmiotów uczestniczących w programie, w tym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przedsiębiorców prowadzących działalności na terenie SSE EURO-PARK MIELEC, mieleckich przedsiębiorstw energetycznych Euro-Energetyka Sp. z o.o. i Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o.

3.        Przegląd światowych i europejskich koncepcji i rozwiązań typu „Smart Grid”, „Smart Region”, „Smart City”. Przedstawienie najlepszych praktyk i doświadczeń w tym zakresie.

4.        Opis obecnego stanu infrastruktury energetycznej SSE EURO-PARK MIELEC. Szczegółowy opis mediów wykorzystywanych przez podmioty prowadzące działalność na terenie mieleckiej strefy, w zakresie energii elektrycznej oraz ciepła. Weryfikacja istniejących sieci transmisji danych energetycznych. Weryfikacja układów rozliczeniowo - pomiarowych wszystkich podmiotów działających na terenie strefy pod kątem przydatności do rozliczeń energii elektrycznej zgodnie z zasadami TPA i warunkami wynikającymi z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) lokalnego dystrybutora energii Euro-Energetyka Sp. z o. o. Analiza kluczowych uwarunkowań o charakterze technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym dotyczących mediów energetycznych na terenie strefy. Przedstawienie silnych i słabych stron zintegrowanej gospodarki mediami energetycznymi.

5.      Ocena potrzeb głównych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie strefy (odbiorców końcowych ww. mediów).

6.      Przegląd i analiza możliwych metod modernizacji istniejących na terenie SSE EURO-PARK MIELEC w Mielcu sieci (energii elektrycznej i ciepła) poprzez zastosowanie zaawansowanych systemów automatyzacji procesów sterowania i nadzoru, wspomaganych nowoczesnymi, efektywnymi ekonomicznie rozwiązaniami technologiami. Propozycje i analiza możliwych do zastosowania „inteligentnych” rozwiązań systemowych, technicznych i technologicznych, które przyczynią się do obniżenia kosztów zużycia poszczególnych mediów wykorzystywanych przez podmioty prowadzące działalności na terenie strefy. Wybór i rekomendacja najbardziej adekwatnych rozwiązań modernizacji sieci SSE EURO-PARK MIELEC skutkujących poprawą dostępności, niezawodności, jakości i efektywności wykorzystania energii.

7.        Wstępna analiza ekonomiczno-finansowa rekomendowanych działań na rzecz budowy inteligentnej infrastruktury energetycznej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC, prowadzących do obniżenia kosztów mediów energetycznych. Określenie przewidywanych nakładów finansowych i możliwych źródeł finansowania. Propozycje dotyczące instrumentów wspomagających realizację programu.

8.      Wybór i rekomendacja najnowszych technologii odpowiadających potrzebom nowoczesnej strefy („Smart Zone”), które przyczynią się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej SSE EURO-PARK MIELEC i regionu. W szczególności opracowanie koncepcji kompleksowego przedsięwzięcia pod nazwą „Inteligentne Sieci w SSE EURO-PARK MIELEC” („Smart Grid SSE EURO-PARK MIELEC”), integrującej wszystkie układy pomiarowe. Sieć taka powinna co najmniej składać się z centralnego serwera podczytowego, serwera bazo-danowego, centralnej stacji operatorskiej oraz stacji klienckich zlokalizowanych u wszystkich odbiorców energii z uwzględnieniem:

·            zasad zdrowej konkurencji,

·            oprogramowania komputerowego umożliwiającego użytkownikom swobodną konfigurację i rozbudowę, wyposażonego w ogólnodostępne interfejsy,

·            możliwości rozbudowy systemu o sieci  gazowe, wodne oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

·            obecnego stanu sieci i specyfiki uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych w SSE w Mielcu oraz konieczności modernizacji układów pomiarowo – rozliczeniowych dla korzystania z zasady TPA,

·            potrzeb i oczekiwań podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie strefy,

·            zagranicznych rozwiązań stosowanych z powodzeniem na świecie i w Europie,

·            ekonomicznych aspektów stosowanych technologii, ich efektywności energetycznej i przyjaznego dla środowiska naturalnego charakteru,

·            rozwiązań programowych, które w odniesieniu do energii elektrycznej w szczególności powinny wspomagać:

-           proces prognozowania i planowania zapotrzebowania na energię,

-           zgłaszanie dokumentów umów sprzedaży energii dobowej i miesięcznej,

-           wyznaczanie rzeczywistej ilości energii poszczególnych podmiotów, przy założeniu, że operatorem pomiarów pozostaje lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego,

-           proces bilansowania i rozliczeń,

-           budowanie grafików zużycia energii,

-           aktywny handel na rynku hurtowym i detalicznym,

-           budowanie i optymalizacja portfeli kontraktów,

-           rozliczanie kontraktów,

-           wymianę informacji rynkowych pomiędzy podmiotami rynku energii,

-           optymalizację zużycia mediów energetycznych poszczególnych podmiotów wraz z zarządzaniem gospodarką energetyczną,

-           działania w zakresie rozliczeń kontraktów z dostawcami energii,

-           rozliczenia usługi operatorskiej oraz usługi bilansowania,

-           wprowadzenie algorytmów kompensowania wewnątrz sieci i aktywnego wyznaczania niezbilansowania na rynku bilansującym,

-           przygotowanie raportów rozliczeniowych i faktur.

9.        Możliwe zagrożenia projektu.

10.   Streszczenie wykonawcze - podsumowanie.

 

C.      Wykonawca powinien dostarczyć przedmiotowe opracowanie w formie papierowej – 5 egzemplarzy, a także w formie elektronicznej.

 

D.      Opracowanie powinno być wykonane i dostarczone Zamawiającemu do dnia 10 września 2010 r.

 

 

III. TRYB ZAMÓWIENIA

 

1.         Udzielenie zamówienia nastąpi w trybie konkursu ofert w oparciu o niniejsze zaproszenie do składania ofert. 

2.         Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia  będzie prowadzone na podstawie wewnętrznej procedury Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. pn. Zasady postępowania przy zakupie towarów lub zlecaniu wykonania usług na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.” (nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z dn. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

3.         Komisja powołana przez Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., w oparciu o przyjęte kryteria wyboru oferty (wskazane w rozdziale VI poniżej) przeprowadzi ocenę otrzymanych w wyznaczonym terminie ofert. Ostateczną decyzję o ewentualnym zawarciu umowy z wybranym oferentem podejmie Zarząd ARP S.A., na podstawie rekomendacji Komisji

4.         Komisyjne otwarcie kopert nastąpi po upływie terminu składania ofert wskazanym w rozdziale V poniżej, tj. po dniu 26 lipca 2010 r., a sesja otwarcia będzie zamknięta.

 

 

IV. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

1.       Warunki udziału

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

-               posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania mediami energetycznymi, racjonalizacją zużycia energii, poprawą efektywności energetycznej i audytami energetycznymi oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-               nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2.       Zawartość oferty

 

Oferta powinna zawierać:

-               potwierdzenie gotowości dostarczenia opracowania zgodnie z wymogami niniejszego ogłoszenia,

-               oświadczenie Oferenta dotyczące spełnienia warunków określonych w pkt. 1 powyżej,

-               opis doświadczenia Oferenta związanego z przedmiotem zamówienia,

-               referencje firm/osób na rzecz których Oferent wykonywał w okres ostatnich 5 lat prace o identycznej lub zbliżonej tematyce,

-               opis organizacji i metody pracy nad raportem (tzw. metodologia),

-               termin dostarczenia wykonanego raportu (nie później niż 10 września 2010 r.),

-               cenę netto (+VAT) za realizację niniejszego zamówienia,

-               zaświadczenia wydane po 26.04.2010 przez ZUS i Urząd Skarbowy o braku zaległości w stosunku do ww. instytucji,

-               potwierdzone przez Oferenta kopie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) lub kopię deklaracji podatkowej (PIT-36) za ostatni dostępny rok.

 

3.       Opis sposobu przygotowania oferty:

 

-               Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

-               Strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane.

-               Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania/e ofert wyłącznie w formie elektronicznej.

-               Zaleca się połączenie stron w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie.

-               Oferta i wszystkie załączone dokumenty powinny być podpisana przez Oferenta.

-               Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez Oferenta.

-               Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

-               Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, opatrzonej napisem „Oferta – SSE Mielec energetyka” oraz pełną nazwą i adresem Oferenta.

-               Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

-               Oferty mogą być zmienione lub wycofane przez Oferentów pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, opatrzonej napisem „Oferta –   SSE Mielec energetyka” wraz z pełną nazwą i adresem Oferenta.

-               Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

 

4.       Termin związania ofertą:

 

Okres związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferty należy składać pod adresem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 7, w Kancelarii (I piętro, pok. 106) w terminie do dnia 26 lipca 2010 r. do godz. 15.00 z dopiskiem „Oferta – SSE Mielec energetyka”. Oferentom, którzy nadeślą do ARP S.A. pisemną ofertę, o której mowa powyżej, Agencja w terminie do 18 sierpnia 2010 r. udzieli informacji o wyniku rozpatrzeniu ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferenta, z którym podejmie dalszą współpracę według ustalonych przez siebie kryteriów,. Zamawiający zastrzega sobie  również prawo do unieważnienia zaproszenia lub odstąpienia od realizacji niniejszej usługi w każdym czasie bez podania uzasadnienia oraz przedłużenia terminu do składania ofert na zaproszenie i udzielenia informacji o ich rozpatrzeniu.

 

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY

 

1.       Przyjęto następujące trzy kryteria oceny wraz z odnoszącymi się do nich wagami:

-      Kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie i referencje firmy/osób mających realizować zamówienie (1-100) – waga 40%

-      Opis organizacji i metod pracy nad raportem (tzw. metodologia) (1-100) – waga 20%

-      Cena (1-100) – waga 40%

 

2.       Na podstawie ww. kryteriów Komisja, o której mowa w pkt. 3 rozdziału III powyżej, przeprowadzi ocenę nadesłanych w wyznaczonym terminie ofert i zarekomenduje oferenta, który zdaniem Komisji przedstawił najkorzystniejsze warunki.

 

 

VII. ZASADY PROWADZENIA KORESPONDENCJI I KONTAKTOWANIA

 

 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują sobie w formie pisemnej, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem faksu.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:

 

Krzysztof Ślęzak

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu

ul. Partyzantów 25, 39-300 Mielec

tel. (+17) 78-87-236 wew. 131

fax. (+17) 78-87-769

e-mail: krzysztof.slezak@arp.com.pl

 

Mirosław Semczuk

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

ul. Wołoska 7, 02- 675 Warszawa

tel. (0-22) 460 36 77

fax. (0-22) 460 36 76

e-mail: miroslaw.semczuk@arp.com.pl


2010-07-12 10:44:38 Krzysztof Kamil Szymkowski